9.7

Reviews powered by

Feedback Company

Als onafhankelijke review partij bevestigen wij dat Royal Car Rental Bonaire door zijn klanten is beoordeeld met een:

9.7

33 reviews

ALGEMENE VOORWAARDEN ROYAL CAR RENTAL BONAIRE

 

Artikel 1: Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bestuurder: degene(n) die in de huurovereenkomst is/zijn vermeld als bestuurder van het voertuig;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: Royal Car Rental Bonaire;

Voertuig: het voertuig dat het onderwerp is van de huurovereenkomst;

 

Artikel 2: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeen gekomen. Alleen na door verhuurder uitdrukkelijk verleende toestemming is het de huurder toegestaan om het voertuig op een ander tijdstip terug te brengen. Alsdan blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd.
 2. Huurder is verplicht het voertuig op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeen gekomen.
 3. Indien het voertuig niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van de verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van $ 50 per dag boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging van $ 50 per dag geldt alleen niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 3: Annulering

 1. Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd, wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij het niet ophalen van het voertuig (no show) wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Betaling

 1. Gelijktijdig met de reservering dient 50% van de huurprijs te worden voldaan. Pas na betaling van dit bedrag is de reservering definitief.
  Het resterende bedrag van de huurprijs dient ten minste 24 uur voor hat afhalen van het voertuig te worden voldaan.
 2. Bij het afhalen van het voertuig dient huurder bij wijze van waarborgsom een bedrag te betalen dan wel een opdracht tot betaling per creditcard te verstrekken aan de verhuurder voor een bedrag dat overeen komt met het bedrag van het door de huurder gekozen eigen risico, zoals vermeld in de huurovereenkomst.
 3. Wanneer bij het einde van de huurovereenkomst geconstateerd is dat er geen schade is toegebracht aan het voertuig of anderszins, wordt deze waarborgsom aan de huurder gerestitueerd.
 4. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

 

Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren, voor rekening van de huurder. Eventuele bekeuringen zijn ook voor rekening van de huurder. Een verrekening van de kosten van brandstof zal plaatsvinden tegen de alsdan geldende tarieven.

 

Artikel 6: Voorwaarden bestuurder

Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt vermeld wie de bestuurder(s) van het voertuig zal/zullen zijn. Iedere bestuurder moet ten minste drie jaar over een geldig rijbewijs beschikken, te overleggen bij de registratie van de bestuurder(s).

Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

 

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 1. Huurder moet op zorgvuldige wijze met het voertuig omgaan en dit alleen overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in de oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de huurovereenkomst.
 4. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 5. Het is huurder/bestuurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor straatraces of off road rijden, het voertuig te besturen onder invloed van alcohol of een mobiele (smart)telefoon niet handsfree in de auto te gebruiken.
  Indien blijkt dat huurder of bestuurder op enig moment gehandeld heeft in strijd met het in de vorige zin bepaalde, is huurder juridisch en financieel verantwoordelijk voor alle schade aan het voertuig, derden en mogelijke gevolgschade, ongeacht het in de huurovereenkomst overeengekomen eigen risico.
 6. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
 7. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 8. de instructies van verhuurder op te volgen;
 9. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te vertrekken;
 10. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.

 

Artikel 8. Verzekeringen

De verhuurder biedt de voertuigen standaard aan met een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.

Huurder heeft de mogelijkheid deze verzekering uit te breiden naar een allrisk-verzekering.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

 • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7 lid 5;
 • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
 • het voertuig aan een derde is weder verhuurd;
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
 • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.
 1. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

 

Artikel 10: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen of deze aangemerkt moeten worden als het gevolg van onzorgvuldig onderhoud.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de huurovereenkomst is het recht van de BES-eilanden van toepassing.

Check beschikaarheid

Bel ons direct of stuur ons een e-mail en ontvang binnen 24 uur een reactie!