9.7

Reviews powered by

Feedback Company

Als onafhankelijke review partij bevestigen wij dat Royal Car Rental Bonaire door zijn klanten is beoordeeld met een:

9.7

33 reviews

Privacyreglement

Bij het huren van onze auto’s of gebruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens opvragen. Deze worden door ons ook verwerkt. U, als klant, moet ervan uit kunnen gaan dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring leest u, wat wij met uw persoonsgegevens doen en welke gegevens er verwerkt worden.

Delen van gegevens met derden

Wij zullen gegevens enkel delen met andere partijen wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegevens door de klant, wanneer dit nodig is om een overeenkomst tot stand te laten komen (denk bijvoorbeeld aan de verzekering) of wanneer wij dit moeten doen vanuit Wet- en Regelgeving.

Verwerkingsregister

Naam verwerking Autoverhuurbedrijf
Verwerkingsverantwoordelijke Bezoekadres Kaya L.D. Gerharts 9, Kralendijk Bonaire
  Postadres Kaya L.D. Gerharts 9, Kralendijk Bonaire
  Website http://www.royalcarrentalbonaire.com
  Email info@royalcarrentalbonaire.com
  Telefoonnummer 1 +31880501810
  Telefoonnummer 2 +5997852604
  Functionaris Gegevensverantwoordelijke Zijnde General Manager
Doel van verwerking (algemeen) Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het huren van een voertuig.
  Het leveren van relevante informatie aan klanten, alsmede het verrichten van marketingactiviteiten.
  Het uitwisselen van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen en met instanties zoals Justitie en De Belastingdienst
     
Betrokkenen    
(Kandidaat) huurders of voormalig huurders Verwerkte persoonsgegevens
  Omschrijving Naam, Adres en Woonplaatsgegevens
  Verzameldoel Zie algemene doelen van verwerking
  Omschrijving Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mail
  Verzameldoel Zie algemene doelen van verwerking
  Omschrijving Nationaliteit
  Verzameldoel Zie algemene doelen van verwerking
  Omschrijving Rijbewijsnummer- en vervaldatum
  Verzameldoel Zie algemene doelen van verwerking
  Omschrijving Bankrekeningnummer
  Verzameldoel Betalingen afhandelen

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Wij hanteren daarvoor de volgende bewaartermijnen.

Soort gegevens Bewaartermijn Uitleg
Persoonsgegevens 10 jaar Tbv Belastingcontrole en/of verzekeringen
Klachten 10 jaar Tbv Controle door diverse instanties
Cookies 2 jaar Tbv analytische doeleinden

 

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Royal Car Rental Bonaire heeft diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven. Bent u desondanks in de veronderstelling dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact met ons op via info@carrentalbonaire.com

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Royal Car Rental Bonaire neemt over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben des persoons, geen geautomatiseerde besluiten. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door enkel computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Minderjarige bezoekers

Wij hebben via onze website niet de intentie om gegevens te verzamelen en bewaren over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van hun voogd of ouders. Helaas hebben wij geen mogelijkheden om te controleren of een websitebezoeker ook daadwerkelijk 16 jaar of ouder. Ouders en voogden worden dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op die manier kunt u de kans verkleinen dat gegevens over uw kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u toch in de veronderstelling dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige kind? Neem dan contact met ons op via info@carrentalbonaire.com

Bijzondere persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 9 en met 10 van de AVG)

Recht op inzage

Klanten hebben het recht om kennis te nemen van de gegevens die worden verwerkt. Op het schriftelijke verzoek van de klant deelt de verantwoordelijke schriftelijk mee of er persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen. Hiervoor is dan wel een kopie van het legitimatiebewijs nodig, en eventuele gemaakte kosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht zolang deze billijk zijn. Ook zal het verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld.

Echter, wij kunnen het verzoek weigeren wanneer dit verband houdt met de opsporing en vervolging van strafbare feiten of wanneer dit verband houdt met de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

Op schriftelijk verzoek van een klant gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

Check beschikaarheid

Bel ons direct of stuur ons een e-mail en ontvang binnen 24 uur een reactie!